Stanovy ČRSV

I. Název a sídlo

1. Český ragbyový svaz vozíčkářů (dále jen "ČRSV") je dobrovolným, samostatným občanským sdružením, sdružujícím právnické, případně i fyzické osoby na území České republiky k plnění níže uvedeného poslání.

2. ČRSV používá pro mezinárodní styk modifikovaný název v anglickém jazyce "Czech Wheelchair Rugby Association" (ve zkratce "CWRA")

3. Sídlem ČRSV je byt Jiřího Kadeřávka Kpt. Stránského 995, Praha 9,PSČ 198 00.

II. Vymezení činnosti sdružení

1. Činnost na podporu a propagaci sportu.

2. Činnost související s organizováním sportovních událostí a podniků.

3. Činnost související s organizováním kulturních událostí a podniků.

III. Poslání a cíle

1. Poslání ČRSV je vytváření podmínek a všestranná péče o rozvoj ragby na vozíčku a ochrana práv a oprávněných zájmů jeho členů v souvislosti s jejich činností v rámci ČRSV.

2. K naplnění tohoto poslání ČRSV zejména:

a)      hájí zájmy ragby na vozíčku vůči státu, úřadům, jakož i ostatním právnickým a fyzickým osobám

b)      podporuje zájmy členů týkající se jejich činnosti v ČRSV

c)      organizuje státní reprezentaci České republiky a zastupuje české ragby na vozíčku v rámci mezinárodních vztahů, má právo stát se členem jiných národních a mezinárodních sportovních organizací

d)      pořádá ragbyové vozíčkářské události ve své působnosti a k tomu vydává termínové listiny

e)      vydává pro Českou republiku sportovně technické předpisy, řády a pravidla v návaznosti na platné znění obdobných mezinárodních předpisů, bdí nad dodržováním výše uvedených předpisů.

f)       řídí systém výchovy hráčů, trenérů, rozhodčích a ostatních funkcionářů ČRSV

g)      zabezpečuje v rozsahu své působnosti účinnou propagaci ve sdělovacích prostředcích

h)      navrhuje systém, organizuje a řídí mistrovství České republiky

IV. Členství v ČRSV

1. Členství ve svazu je:

a)      řádné
b)      čestné

2. Členství řádné je individuální členství fyzických osob dobrovolně se řídících stanovami svazu a jeho dalšími předpisy.

2.1. Řádnými členy svazu mohou být:

a)      tělesně postižení občané, k jejichž potřebám se svaz zřizuje

b)      občané, kteří mají na rozvoji a prospěchu svazu zájem nebo při jeho činnosti pomáhají.

2.2. Členství vzniká přijetím do některého svazem registrovaného oddílu . Každý členský oddíl je samostatná organizační jednotka s vlastní právní subjektivitou.

2.3. Členství ve svazu zaniká:

a)      vystoupením člena z oddílu(
b)      vyloučením člena z oddílu pro závažné provinění nebo pro neplnění základních povinností vyplývajících ze stanov svazu
c)      úmrtím člena
d)      zánikem oddílu

3. Čestné členství uděluje valná hromada pouze fyzickým osobám na základě nezávislého uvážení nadpoloviční většiny usnášeníschopné valné hromady. Čestné členství však mohou nabýt pouze osoby, které se zasluhují nebo zasloužily o rozvoj ragby na vozíčku.

4. Mezi základní práva a povinnosti řádných členů, která musí být těmto členům ČRSV   zajištěna, resp. jimi plněna, patří:

a)      účastnit se soutěží řízených ČRSV v souladu s příslušnými sportovně technickými předpisy
b)      obracet se s připomínkami, podněty, návrhy, žádostmi a stížnostmi na orgány ČRSV  s právem písemné odpovědi do 30 dnů od obdržení takového podání
c)      podřídit se rozhodnutím orgánů ČRSV
d)      dodržovat stanovy ČRSV, řády a veškeré další předpisy upravující činnost v rámci ČRSV

5. Organizační a sportovně technické předpisy vydávané orgány ČRSV, zejména pravidla ragby na vozíčku, soutěžní řád, přestupní řád, registrační řád, klasifikační řád a disciplinární řád, jsou závazné pro všechny členy.

V. Orgány ČRSV

1. Orgány ČRSV jsou:

a)      valná hromada
b)      představenstvo
c)      zástupce hráčů
d)      kontrolní a revizní komise
e)      jednatel

VI. Valná hromada svazu (VHS)

1. Valná hromada je nejvyšším volebním a schvalujícím orgánem ČRSV. Řádná valná hromada se schází minimálně jedenkrát za dva roky. Svolává ji představenstvo ČRSV.

1.1. VHS je tvořena delegáty oddílu.

1.2. Delegátem oddílu je jeho předseda nebo jím pověřený zástupce a trenér nebo jeho zástupce. Počet delegátů oddílu na VHS se řídí počtem členů oddílu daným roční statistikou svazu k 31.12 předchozího roku. Oddíl má právo vyslat na VHS další delegáty:

a)      jednoho za 20-49 členů
b)      dva za 50 a více

2. Mimořádná valná hromada musí být svolána a to na základě:

a)      rozhodnutí představenstva
b)      písemné žádosti alespoň 50% řádných členů svazu nebo alespoň jednoho řádného členského oddílu svazu

3. Výlučně do pravomocí valné hromady patří:

a)      schvalovat stanovy ČRSV a jejich změny
b)      schvalovat symboly ČRSV
c)      schvalovat zprávu o činnosti svazu
d)      volit a odvolávat představenstvo a jednatele ČRSV
e)      volit a odvolávat členy kontrolní a revizní komise
f)       udělování čestného členství
g)      rozhodovat o zrušení ČRSV a o způsobu likvidace jeho majetku

4. K usnášení valné hromady je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny zástupců členských oddílu.

5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou usnášeníschopného počtu hlasů.

VII. Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem ČRSV, jenž řídí činnost a jedná jeho jménem. Jednotlivý členové představenstva jsou oprávněni jednat samostatně Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. Je voleno valnou hromadou na období 2 let.

2. Představenstvo je představitelem ČRSV, který zastupuje a hájí zájmy ČRSV vůči třetím osobám, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V rámci této své pravomoci představenstvo zejména zastupuje ČRSV v tuzemských i mezinárodních sportovních organizacích včetně mezinárodních ragbyových orgánů, a dále v zásadních otázkách vůči státním a územním orgánům České republiky a obcí.

3. Představenstvo ČRSV se skládá:

a)      prezident
b)      víceprezident
c)      sekretář

4. Představenstvo je usnesení schopno, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Rozhoduje prostá většina hlasů.

5. Do pravomoci představenstva patří :

a)    svolávat řádné a mimořádné zasedání valné hromady
b)    podepisovat za ČRSV veškeré písemné právní úkony, jakož i veškerou korespondenci

VIII. Jednatel

1. Má právo jednat se sponzory i s ostatními subjekty s pověřením představenstva.

IX. Zástupce hráčů

1. Je mluvčím názorů aktivních hráčů ragby na vozíku, členů ČRSV. Je sám aktivním hráčem .

2. Má právo vznášet k VHS náměty a připomínky jménem hráčů. Na vlastní žádost má právo být přizván na nejbližší zasedání VHS.

3.Má právo hlasovat na VHS

X. Kontrolní a revizní komise (KRK)

1. Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem ČRSV, nezasahuje do pravomoci orgánů

ČRSV ani jejich činnost nenahrazuje.

2. KRK je dvoučlenná, je volena valnou hromadou na období 2 let .

3. KRK provádí kontrolu hospodaření ČRSV, kontroluje plnění usnesení valné hromady a předsednictva a o své činnosti podává zprávu valné hromadě.

XIV. Majetek a hospodaření ČRSV

1. Majetek ČRSV tvoří finanční fondy, hmotný majetek a majetková práva.

2. Zdrojem majetku ČRSV jsou zejména:

a)      příjmy od státu a jiných organizací
b)      sponzorské dary
c)      příjmy z vlastní činnosti
d)      ostatní příjmy 

3. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným představenstvem na období 1 roku.

4. Finančními prostředky může disponovat představenstvo.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy byly schváleny představenstvem ČRSV, které bylo pověřeno VHS jejich sestavením

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace u Ministerstva vnitra ČR

V Praze, 1. srpna 2000

Poslední výsledky

Jméno Klíč Bodů
Sitting Eagles SE 33
SK Ostrava LIO 21
Captains CA 9
Prague Robots PR 9
Datum a časTýmyVýsledek
1. 12. - 13:00 PR vs SE 43 - 49
1. 12. - 11:30 LIO vs CA 39 - 51
1. 12. - 9:00 PR vs LIO 46 - 51
30. 11. - 15:30 SE vs LIO 47 - 43
30. 11. - 14:00 PR vs CA 48 - 39
30. 11. - 11:30 SE vs CA 49 - 41

Novinky

Development Tournament 2019 25.4.
2019
19. ročník BBT 9.4.
2019
I. kolo ČNLRV 25.3.
2019
První kolo ČNLRV se blíží 16.3.
2017
Co nás čeká v sezóně 2017 11.3.
2017
Kapitán a asistent - Jára a Plešoun 8.10.
2016